زن،دختر؛جنس مونث:

کالایی با ارزش توام مالی معنوی با قابلیتهای گوناگون که با احتیاط داد و ستد می شود.این کالا همچون اتومبیل سند مشخصی دارد که هنگام دادوستد به نام خریدار می شود. افراد شاغل در این صنف اسامی خاصی دارند.فروشندگان،پدر و خریداران عمومن شوهر نام دارند.در بعضی شرایط امانت هم داده می شود.امانت گیران عمومن مدیر مدرسه، معلم، مسوول خوابگاه و ... هستند.

حداکثر قیمت نوع ایرانی آن ده میلیون تومان است.ضمن آنکه دارای خدمات پس از فروش مادام العمر نیز می باشد.در صورت هرگونه نارضایتی و کم کاری،حق با مشتری است.