بعضی کارها تو خوابگاه دومینویی انجام میشه.مثلن بیرون رفتن.الآن همه دارند میرند بیرون.یک شنبه هم هست.اکیپی میرن.تنها تنها میرن.چادریا میرن.مانتوییا میرن.همه میرن.