_بفرمایید.مشکلتون چیه؟

+من چِشَم خفه ی!

_یعنی چی دقیقن؟

+یعنی خفففه ی!می فهمی؟خففففه!