راه گم کرده است امسال اردیبهشت.دارد اینطرفی می آید.ترسون لرزون،حیرون حراسون،یه پا پیش یه پا پس.بیا رفیق.بپا ندزدنت.بیا.خوب داری می‌آیی...