_ آدم اگر سر دوراهی قرار بگیرد؛میتواند سه کار انجام دهد.یا از این راه برود؛یا از آن راه؛یا از راهی که آمده است؛برگردد.من سومی رو ترجیح میدهم!

_ بعضی ها میخواهند همه را به شکل خودشان در بیاورند درحالیکه خودشان هم شکل  خودشان نیستند!