همیشه بدترین دروغ ها را به بهترین دوستانمان می گوییم.