۶:۴۵ صبح_بخش داخلی:

_مادر! همراهت کجاست؟

+رفته ظرف ِبلانسبت* بگیره.

 

*ظرف نمونه ادرار و مدفوع