یک آسمان مرا بس که

تو زیر آن باشی

یک پنجرا مرا بس که

پایش به انتظارت بنشینم

یک ستاره مرا بس که

خبر از تو باشد

یک شب مرا بس که

رویای تو راببینم

یک رویا مرا بس که

زنده بمانم