روایت می شویم.بیست سال دیگر.شاید سی‌سال.پنجاه سال دیگر افسانه ایم.کسی شاید باور نکند که ما را اینقدر احمق انگاشتند.آن‌موقع دیگر دوره‌ی چوپانی گذشته.کسی برای بچه ها از پلیس‌ دروغگو و اسلحه اش تعریف میکند...