اصلن نمی‌شد که بگویم

دوستت دارم

اما گفتم.

گفتم:

-دسته کلیدت یادت نرود.

-پله ها لیزند.

-باید مراقب باشی.

-صبرکن تا چراغ قرمز

سبزشود...

 

«سیما یاری»