"عاشق آن‌کسی است که دوست‌داشتن را بر دوست‌داشته‌شدن ترجیح دهد....بعضی آدم ها همیشه عاشقند.دوست داشتن را دوست دارند،آدمش مهم نیست.کم است آدم اینطوری.حواست باشد بعضی وقتها برنده ای بی‌آنکه بدانی.بی آنکه بخواهی.آدم کمیابی را شناخته ای." بین آنهمه دود قلیان و سیگار فقط همین حرفهایش یادم مانده.