_چه خبر؟اوضاع رو به راهه؟

+هیــچ...از دیروز که ازهول آقات کاسه شاتوت جا موند رو دیوار،دنیا داره دور سرم میچرخه، خبری که ازت نشد،گفتم همشو خوردی فشارت افتاده.فلک چشمات شده چرخ و فلک ما...

_ :)) لعنتی!

 

پ.ن:عذاب وجدان دارم.