زمان عمق نمی دهد به هیچ رابطه ای.گولت می زند که حفظ کنی و یاد نگیری.حفظ کردنی که خودش بعدن فراموشت کند.کار زمان معمولی کردن است.روزها را نشمار.پای عدد ها را از رابطه ببر.

یک روز روی پنجه پاهایت بلند شو.شاید روز بعد،هفته ی بعد،یکسال بعد یا شاید در زندگی بعدی ات بتوانی در هوا معلق بمانی.