فیگورها-؟ فرهادی-دوسالانه نقاشی خوزستان-موزه هنرهای معاصر اهواز