باید هرشب بروی بشینی روی تاب،پیشش،تا خشک نشود.اینقدر لوس است.