ای انسان ! گوش دار!
نیم شب ژرف چه میگوید؟
«خفته بودم؛خفته بودم؛
«از خواب ژرف برخاسته ام.
«جهان ژرف است؛
«ژرف تر از آن که روز گمان کرده است.
«رنج آن ژرف است
«لذت؛ ژرف تر از محنت
«رنج میگوید :گم شو!
«اما هر لذتی جاودانگی میخواهد؛
«جاودانگی ژرف ژرف را!