او

سوار آریابنز است

تو

بر دوچوخه

تکیه‌گاه اوست غربی

تکیه‌گاه توست خلقی

اوست یک تن

تو

هزاران،صدهزاران تن

پا بزن

پا بزن ای قدرت خلق

پا بزن بر چرخ و بر دنده

انتهای ره

تویی پیروز

اوست بازنده

 

«خسرو کلسرخی»