می گویند کسانی که بیشتر درس میخوانند،روز امتحان بیشتر اضطراب دارند.شاید چون چیزی برای از دست دادن دارند.

و حالا مدتی‌ست که من از مرگ می ترسم...