حتی آسمان نیز گاهی منفجر می‌شود.

آن زمان،ستارگان،بر زمین می‌ریزند.

زمین و همه‌ی مارا سنگسار می‌کنند.

شاید که این انفجار،فردا باشد.

 

«برتولت برشت»