آدم هایی هستند که وقتی میخواهند بد باشند،خوبی هایشان را دریغ می کنند.فقط اطرافیان آنها میدانند تفاوت بد بودن و خوب نبودن را...