پشت بعضی سوال ها جواب های واقعی خوابیده.شاید نباید بیدارشان کرد.