دوست داشتن زمانی که دیگر دوستتان ندارند،بدبختی بزرگی است؛ اما ازآن بدتر این است که وقتی شما دیگر احساس عشقی نمی کنید با عشقی شورانگیز دوستتان داشته باشند.

آدلف-بنژامن کنستان-مینو مشیری