عشق به گونه ای شگفت انگیز کمبود خاطرات طولانی را جبران می کند.هرگونه احساس دیگری نیاز به خاطرات گذشته دارد:اما عشق با سحر و جادو گذشته ای به وجود می آورد که ما را احاطه می کند.....عشق نقطه ای فروزان است و بس،با این حال به نظر می آید می تواند کل زمان را تسخیر کند.تا همین چند روز پیش اصلن عشقی وجود نداشت،چندی دیگر نیز عشقی وجود نخواهد داشت؛اما تا زمانی که هست پرتویش را بر روی گذشته و بر روی آینده ای که پس از عشق فراخواهد رسید،می تاباند.

آدلف-بنژامن کنساتن-مینو مشیری