عواطف آدمی آشفته و مغشوش‌اند؛ترکیبی از توده‌ای حس‌های گوناگون که قابل توجیه نیستند:واژه ها،که همواره زمخت و عامیانه اند،می توانند نامی به آنها بدهند اما هرگز نمی توانند آنها را توصیف کنند.

آدلف-بنژامن کنساتن-مینو مشیری