خداوندا

تمام حرف های جهان یک طرف

این راز یک طرف:

آیات شما

چه قدر

شبیه به لبخند اوست.

 

«شمس لنگرودی»