عشق

بخاری هیزمی در اتاقی است

که چهار دیوارش از یخ است.

 

امید

کلاهِ کشی در سرماست،

 

آرزو

جیره سگ های شکاری

که از آب سیاه بگذرند.

 

ملاح خیابان ها/شمس لنگرودی