این گلوله ها که شلیک می کنی اگرچه خون یک نفرمان را می ریزد اما به قلب همه مان میخورد.باور کن.

+تایتل برگرفته از شعری از خسرو گلسرخی