در اثبات ترس و اختناق موجود در جامعه،شاهدی گویاتر از ماسک هایی که ملت بر صورتشان می زنند؟