ساعت برای لحظه شماری دیدار توست

عقربه ها کاردهای تکه تکه کننده ی انتظارند

 

شمس لنگرودی