از اینجا تا رفتن فاصله ای نیست.آنقدر نزدیک است که می توان روزی چندبار رفت آنطرف و آمد.از اینجا تا رفتن و گم شدن اما،یک دل فاصله است.دل هر کس که برود.همین است که هیچ کس نمی رود.وگرنه به مویی بند است همه چیز.