هر اشتباه چیزی را عوض نمی کند.بعد از هر اشتباه همه چیز،ظاهرآ سر جای قبلش است.این تنها راه ادامه دادن است.اینکه در مقابل اشتباهات مقاومت کنی،فراموش کنی، صبر کنی،امیدوار باشی به آینده،درگذری.

هر اشتباه مثل سنگی است که به دیوار میخورد و تو اگر فیزیک خوانده باشی میدانی که دیوار اگرچه نمی شکند اما کمی تو می رود.از جایی که ناظر بیرونی نمیبیند.

هر اشتباه یک زخم است و تو اگر کمی بافت شناسی بلد باشی میدانی که هر زخمی ردپایی از خود برجا می گذارد و جای هیچ زخمی،هرچقدر ساده،برای همیشه ازبین نمی رود.

هر اشتباهی درد دارد.اما درد با همه ی بدی‌اش،یک هشدار است.هشدار ِنجات.نجات یک جاندار و کاش می‌دانستی که هر رابطه ای جان دارد.