...مانند وقتی که در عشق چیزی از بین رفتار دو زوج متولد می شود.مانند آنچه که با وجود تمام تیرگی ها می درخشد،آنچه پافشاری می کند،اصرار می ورزد.چیزی یا کسی.

 

فراتر از بودن-کریستین بوبن