دلم خزانه اسرار بود و دست قضا

درش ببست و کلیدش به دلستانی داد

یا

دل من قفل شده و معطل یه کلیده

یکی اونو دزدید و رفت بگو بینم اونو کی دیده