بنی آدم اعضای یکدیگرند؟                                              که در آفرینش ز یک گوهرند؟

چو عضوی به درد آورد روزگار؛                                           دگر عضوها را نماند قرار؟؟؟

جوان ۲۵ ساله ای تصادف کرده.بیهوش روی زمین افتاده.راننده ی خاطی فرار کرده.هیچ کس از ترس گرفتاری جلو نمی آید.همه رد میشوند و فقط تأسفی...تا...پلیس بیاید.باز خدا خیر بدهد آن کسی را که زنگ زد پلیس بیاید.دیر شده است.تمام کرد.هیچ مدرکی همراهش نیست تا بشناسندش.باید آنقدر در سردخانه منتظر بماند تا خانواده اش به فکر سردخانه ها بیفتند.۳ روز بعد. . . شاید زنده میمان اگر...بنی ادم اعضای یکدیگر بودند...اگر بودند...