به معشوقش می فرماید که:

تو آهوی ختن

سربه چمن

بالا بلایی

شعر عاشقانه است یا داره تیکه میندازه بهش؟