پول هم از آن چیزهاست.چیزهایی که،آنها که ندارندش وانمود می کنند دارند و آنها که دارند،کتمان می کنند داشتنش را.درست مثل شعور.