و آخر ِلذت همینجاست.همینجایی که از شادی او،شاد میشوی بیشتر از خود او.