حضور بعضی آدم‌ها رد می گذارد بر زندگی آدم.انگار مشغولت کرده اند و در لحظه ای که حواست نبوده مهر زده‌اند بودنشان را گوشه ی وجودت.آغشته ای بهشان تا همیشه.

معدودی اما،قالب میزنند زندگی‌ آدم را...