آیا لازم است هر چیز به ظاهر خوبی ذاتن خوب باشد؟

آیا لازم است هر چیزی که به آن فکر می کنی یا از آن لذت می بری،پیشینه ی خوبی داشته باشد یا واقعن خوب باشد؟

آیا نمیشود یک مجرم یا یک دیوانه را دوست داشت؟

آیا لازم است که آدم به هرچیزی آنقدر عمیق فکر کند؟حتی به زندگی.یعنی اول بنشیند و به مفهوم زندگی فکر کند بعد که به نتیجه رسید،زندگی کند؟

آیا؟