به مرور می فهمی که باید برای کارهایی که نکردی دلیل منطقی داشته باشی نه کارهایی که کردی.