مشکل دقیقن این بود که من تعطیلات قبل از امتحان رو با تعطیلات بعد ازامتحان اشتباه گرفته بودم.