آدم های سخت،آدم های دور،آدم های نزدیک ِگس،جان آدمها و آدم های جان

فاصله های تلخ و تنهایی مال آدم‌های سخت است،تقدیرهای سربسته‌ و امیدهای موازی سهم آدم‌های دور.گرگ‌ومیش روزگار و آفتاب مهتاب اقبال دلیل ماندن است.که آدمهای سخت به کمترین‌ها می مانند.