نوشته که:

"همیشه ازلحظه ای می ترسم

که لحظه بعدش

چیزی برای ترسیدن نداشته باشم."