"سه تار، ساز اختناق است،ویولون ساز دموکراسی.از بس صداش لاجون است؛بغض فروخورده است انگار؛طنین مخفی ترس و شیدایی."

وردی که بره ها می خوانند-رضا قاسمی