و کیست درمیان شما که بداند لذت یافتن چند عدد پنج هزارتومانی ِمچاله شده درجیب یک شلوارلی مستعمل را؟!