شب،یعنی تمام آن لحظه هایی که نباید جا بمانند از دیروز.یعنی آن لحظه هایی که پشت سیاهی ها قایم اند.

یعنی تو خسته ای اما سقف نمی گذارد بخوابی.

شب یعنی آنقدر تاریک است که تیک تیک ِساعت مچی را می شنوی.

یعنی صدای اولین قطره ی باران را شنیدی.

شب یعنی نفس بکش!