./اگر برخیزی؛حتی به اندازه ی بند انگشتی؛بالاتر از آن نژادها وملت ها و وجود خودت

                                     آنگاه تو به مثابه خدایی میشوی./

                                                                                         جبران خلیل جبران