و دستهای او

نیروی نور بود

نیروی نور با رمق دست های من

بیدار شد حرارت شد

خورشید شد سخاوت شد

 

                                                                           «یدالله رویایی»