همه هم اعتقادی به فال و این صُبَتا ندارنا ولی هر هفته محض تفریح(!) میرن پیش فالگیر.محض تفریح وخندیدن فقط.فقط.