بهم گفت برات دعا میکنم یکی پیدا بشه صدات بزنه.عین صدا زدنای اون.